Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04

Styrkort Valberedning

Område

Förklaring

Ansvarig

Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade. 

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Årsmötet 


Löpande arbete


Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen har en stående inbjudan att vara med på styrelsemöten. 


Ordförande valberedningen 


Prata med avgående ledamöter och dialog med medlemmarna


Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater. 


Ordförande valberedningen 


Meddela förslag till medlemmarna 


Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.


Ordförande valberedningen 


Delta på årsmötet 


Vara med på årsmötet och agera utifrån föredragningslista Kap 3 5§


Valberedningen 

 
Sponsorer