Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Habo Friidrott 04

Styrkort Årsmöte (ändrat 2018 årsmöte)

Område

Förklaring

Ansvarig 

Datum för årsmöte 

Datum och plats bestäms av styrelsen. Genomförs före utgången av augusti månad. 

Styrelsen


Planering av datum


Under juni skriva en lista på alla aktuella datum inför årsmötet 


Styrelsen 


Utlysande av årsmöte


Notis på föreningens hemsida i början av maj. Tid och plats 


Styrelsen 


Kallelse


Senast tre veckor före årsmötet på föreningens hemsida och E-post till medlemmar. Se mall nr 1 


Styrelsen 


Handlingar 


Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Föreningen förvarar handlingarna i klubbstugan. 


 Styrelsen 


Verksamhetsberättelse 
Föreningens verksamhetsberättelse tas fram utifrån mall nr 2 senast två veckor före mötet


Sekreterare 

Samordnare Information 

Revisorer 

Föreningens revisorer ska ha tagit del av bokslutet senast 4 veckor före årsmötet och presenterat sin berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret senast 14 dagar före årsmötet. 

Styrelsen 

Revisorer


Förslag/motion 


Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.


Medlemmar 


Röstlängd 


För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

*att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år; 

*att medlemskap har beviljats före årsmötet; och

*att medlemsavgifter har betalats före årsmötet. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

Röstlängden tas fram av medlemsansvarig och består av en lista på betalande medlemmar enl ovan kriterier


Styrelsen

Medlemsansvarig

Samordnare ekonomi 


Organisation för mötet 


Före mötet tas en uppdaterad föredragningslista fram utifrån föreningsstadgor Kap 3 5§, mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare. 


Valberedning

Styrelsen


Praktiska detaljer 


Beställa fika/smörgåstårta, se till att det finns något att äta på och dricka ut under mötet. 


Styrelsen

Fikateamet


Protokoll 


Årsmötets protokoll sammanställs av mötets sekreterare och publiceras på föreningens hemsida senast en vecka efter årsmötet. 


Mötets sekreterare och ordförande 

 
Sponsorer